Přihlašování na září 2024 spuštěno!

Soukromá základní škola Světa vzdělání v Prostějově

Přihlašování na září 2024 spuštěno!

Aktuality

Informační schůzka pro rodiče

27. března 2024 od 17:00 v prostorách školy na Komenského 4, Prostějov

Den otevřených dveří

6. února 2024
Přijďte se podívat do výuky!

Výuka na ZŠ Q

Cílem všech pedagogů na naší škole je zapojit žáky do výuky a přenést aktivitu ve třídě na ně.

Angličtina

Část výuky je realizována bilingvní formou (čeština + angličtina). Žáci si přirozeným způsobem osvojí angličtinu jako běžný nástroj komunikace a práce a to včetně odborné terminologie, kterou během výuky využívají paralelně s češtinou.

Matematika

Hejného metoda výuky matematiky je optimálním prostředkem pro rozvoj logického myšlení u žáků, stejně jako jejich pozitivního vztahu k matematice. Děti jsou při hodinách Hejného matematiky aktivnější a nad úlohami se samostatně zamýšlejí. Navrhují vlastní řešení a chyby vnímají jako přirozenou součást učení. Na hodiny matematiky se těší. Právě pozitivní vztah k matematice a schopnost samostatně přemýšlet nad problémem je pro výuku matematiky klíčová.

Logika

Logika je v naší škole samostatným předmětem, který vyučujeme podle vlastní metodiky. Děti v hodinách logiky cestují po světě se slonem Milošem, který jim dává různé logické hádanky a úkoly a společně řeší problémy, které je na cestách potkají. Cílem je podporovat děti v hledání řešení a přemýšlení nad postupy, jak logické úkoly analyzovat a řešit.

Osobnostní rozvoj

Hodina osobnostního rozvoje je pro celou třídu příležitostí pracovat na vztazích mezi spolužáky a společně budovat lepší klima ve třídě. Děti se učí o emocích, vztazích, přátelství i o tom, že jsme každý rozdílný a proč je důležité to respektovat.

Programování

Už od první třídy mají děti hodinu programování. Cílem není vychovat z nich programátory, ale přiblížit jim svět algoritmů, technologií a robotiky. Díky hodinám programování získají schopnost rozkládat složité problémy na menší části a efektivně je řešit.

Ve výuce převažují konstruktivistické metody, které vedou k lepšímu upevnění znalostí dětí a také k uplatnění vyšších kognitivních funkcí. Stejně tak je uplatněno projektové učení, jehož výhodou jsou osvojení týmové práce, analýzy textů, čerpání z různých zdrojů a jejich ověřování, tvorba vlastních textů a výstupů a v neposlední řadě prezentace odvedené práce. V přírodních vědách je zařazována badatelská forma výuky. Snahou pedagogů je minimalizovat frontální výuku a využívat moderní didaktické metody.

Obsah vzdělávacího programu je rozčleněn na jádrové povinné učivo a dále na velké množství rozšiřujícího učiva, které se budou žáci učit na základě jejich zájmu a schopností. Respektujeme jejich individuální zaměření a rozvíjíme jejich silné stránky tak, aby jejich vzdělání odpovídalo směru jejich budoucího uplatnění.

Hodnocení

Hodnocení je realizováno formativním způsobem s důrazem na sebehodnocení dětí a poskytování zpětné vazby ve formě tzv. triád (trojice žák – učitel – rodič). Cílem je posilovat vnitřní motivaci dětí k učení bez nutnosti užívání známek jako motivačního nástroje.

Přihláška a zápis

Přihlášky na září 2024 je možné podávat do 23. března 2024.

Před zápisem čeká děti talentová zkouška, která se skládá ze tří částí a probíhá prezenčně.

Maximální počet dětí ve třídě je 20.

Školné

5 750 Kč měsíčně

Učitelé naší školy

Andrea Kožoušková

učitelka 1. třídy

Josef Erdödi

anglický lektor

Náš tým

Tomáš Blumenstein

odborný garant
+420 603 726 030

Markéta Jahnová

koordinátor, komunikace s rodiči
+420 736 772 174
jahnova@svetvzdelani.cz

Lucie Chládková

garant výuky angličtiny

David Janoška

garant výuky logiky a programování

Adresa školy

Komenského 4, Prostějov

Domškoláci

Základní škola Q nabízí dvě možnosti individuálního vzdělávání žáků (domškoláků). 

Pro více informací o této formě studia pište na jahnova@svetvzdelani.cz

Varianta A

  • Přezkoušení 2x ročně
  • Samostatná příprava
  • Zdarma
 

Varianta B

  • K dispozici učebnice (angličtina, logika, matematika, čeština)
  • Zaškolení rodičů do Hejného matematiky
  • Pravidelná konzultační podpora s učiteli
  • Cena: 1.500 Kč/měsíčně

Základní škola Q nabízí možnost individuálního vzdělávání žáků (domškoláků). Přezkoušení probíhá dvakrát ročně formou rozhovoru a prezentace portfolia žáka. Součástí nabídky jsou materiály a licence pro vlastní rozvoj.

 

Individuální vzdělávání je na naší škole zdarma.

Zájemci o tuto formu studia pište na jahnova@svetvzdelani.cz

Bankovní spojení:

2002540413/2010 (Fio banka)
IBAN: CZ56 2010 0000 0020 0254 0413
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX